ၿဖိဳးျပည့္စုံ အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းကို ေရာ္နီစန္းလြင္ တို႔ ၃ဦး မွားယြင္းစြပ္စြဲမွုမွ ယေန႔လြတ္ေျမာက္ၿပီး

Posted on

ကဲ ဘာတဲ့

လြတ္ၿပီတဲ့

ဝမ္းသာေၾကာင္း

ၿဖိဳးျပည့္စုံ အပါအဝင္

ၿငိမ္းခ်မ္းကို ၊ ေရာ္နီစန္းလြင္ (၃) ဦးလုံး

ဒီေန႔ခင္းဘဲ မွားယြင္းစြပ္စြဲမွုမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကပါၿပီ…..

ၿဖိဳးျပည့္စုံအပါအဝင္

ၿငိမ္းခ်မ္းကို ၊ ေရာ္နီစန္းလြင္ (၃) ဦးလုံး ဒီေန႔ခင္းဘဲ မွားယြင္းစြပ္စြဲမွုမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကပါၿပီ….

Welcome home brothers! Phyo Pyae Sone Rodney Sann Lwin Nyeimn Chamn Co

Credit- Ma Jewel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *