အသီးအႏွံေလးေတြကို စိုက္ပ်ိဳး သင့္ တဲ့ အခ်ိန္ေလး မ်ား

ဖတ္ထားၾကပါေနာ္

(၁) ဗူး… ကဆုန္ မွ…နယုန္လ အတြင္း။

(၂) သခြား… တန္ခူး မွ…နယုန္လ အတြင္း။

(၃) ပဲေတာင့္ရွည္… တန္ခူး မွ…ဝါေခါင္လ အတြင္း။

(၄) ခဝဲ… တန္ခူူး မွ…နယုန္လ အတြင္း။

(၅) ျငဳတ္… ကဆုန္မွ…သီတင္းကြၽတ္ အတြင္း။

(၆) ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေတာ္သလင္းမွ…တန္ေဆာင္မုန္း အတြင္း။

(၇) ခ်ဥ္ေပါင္ တန္ခူးမွ…ဝါဆိုလ အတြင္း။

(၈) ႐ုံးပတီ ကဆုန္မွ…နယုန္လ အတြင္း။

(၉) ေကာ္ဖီထုပ္ေတာ္သလင္းမွ…တန္ေဆာင္မုန္း အတြင္း။

(၁၀) ဆလပ္ေတာ္သလင္းမွ…တပို႔တြဲလ အတြင္း။

(၁၁) ခရမ္းသီးကဆုန္မွ…နယုန္လ အတြင္း။

(၁၂) မုံလာဥျဖဴေတာ္သလင္းမွ…နတ္ေတာ္လ အတြင္းေနာ္။

ဦးစစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *