ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းCovid 19 ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေနမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း ကိုေျပာျပလာတဲ့ ေဒါက္တာဆာဆာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ covid 19 ကပ္ေရာဂါ က်ယ္ျပန႔္စြာျပန႔္ႏွံ႔ျခင္းကို ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း။ ယခု Covid 19 ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းမဲ့စြာျပန္႔ပြားေနရျခင္း၏တရားခံမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ ေနေသာအာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီျဖစ္ပါသည္။ Covid 19 ကပ္ေရာဂါသည္ နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရသည္ကို ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္အိမ္နီးခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ သိပါလ်က္ႏႈတ္ပိတ္ မေနသင့္ပါ။

ယခုအခါ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ထား႐ုံသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေစေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္တင္စြဲဆိုခ်က္မ်ားမွ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတို႔လုံးဝမလြတ္ေျမာက္သင့္ပါ။ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ဦးစီးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားမရွိဘဲ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အတြက္တာဝန္ခံမႈ ရွိရပါမည္။ ဖ်က္ဆီးစြမ္းရည္ျမင့္မားေသာစစ္လက္နက္ၼ်ားကို အသုံးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္ စစ္အင္အားစုသည္ႏိုင္ငံ၏ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ျပည္သူမ်ား ၏ အိုးအိမ္မ်ားဖ်က္စီးျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ေသြးေခ်ာင္းစီးေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ႏိုင္ငံတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ lockdown ခ်ျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈ မ်ားကန္႔သတ္ျခင္း၊ Covid ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ကုသေရးစင္တာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အာဏာသိမ္း အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီတို႔သည္ ဆန႔္က်င္ဖက္ျပဳလုပ္ကာ လက္နက္ မ်ားျဖင့္ ၎တို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးကိုသာ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ Covid 19 ေရာဂါအား ကာကြယ္၊ကုသ၊ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူက ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားပါေသာ အမ်ိဳးသားညီးၫြတ္ေရးထံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း သင့္ပါသည္။ ကေလးၿမိဳ႕၌ ယေန႔တစ္ရက္ထဲတြင္ပင္ ျပည္သူလူထု ၃၃ ဦး Covid 19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံး ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအကာအကြယ္ကင္းမဲ့စြာ အသက္ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ား သည္စစ္ေကာင္စီ၏ (Covid19)ကပ္ေရာဂါကိုင္တြယ္ပုံညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို Covid 19 ကပ္ေရာကူးစက္ ေစျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုဖ်က္စီးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို သာလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေသျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေသြးေခ်ာင္းစီး လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါမ်ိဳးစိတ္သစ္ ျပန္႔ပြားျခင္းတို႔ တည္ရွိရာ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔မေရာက္ရွိခင္တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွအစြမ္းကုန္ကူညီသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပဳေသာ တရားဝင္အစိုးရအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ကာကြယ္ေဆးရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္၊ Covid 19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုသိရွိထားပါသည္။ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတြင္ ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အႀကံေကာင္းမ်ားမရွိပါ။ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီသည္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို တတ္စြမ္းသမွ် တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ ဆရာဝန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

သူနာျပဳ၊ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ဆရာဝန္ ၁၇ ေယာက္ကိုလည္း ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ကမာၻလုံးက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ေရးအရ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မွရပ္နား ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ေစတနာရွင္ ေသာင္းေက်ာ္သည္ မိမိတို႔အသက္ေဘးလုံၿခဳံေရးအတြက္တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီသည္Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္၊ ကုသ၊ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ အစား ေဆး႐ုံမ်ားအတြင္း စစ္ေကာင္စီလက္ပါးေစ အၾကမ္းဖက္စစ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ယမ္းေငြ႕ သမ္းေသာလက္နက္ မ်ားျဖင့္ေနရာခ်ထားေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေနရာတြင္ ပညာမဲ့လက္နက္ ကိုင္မ်ားအစားထိုးေနရာယူေစျခင္းသည္ Covid 19 ကပ္ေရာဂါျပန္႔ပြားျခင္း ၏အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းCovid 19 ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေနမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရဲရင့္ေသာျမန္မာျပည္သူ အတူတကြလက္တြဲ၍ က်ရႈံးေနေသာစစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီတို႔၏ တရားမဝင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရထံသို႔အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီး တရားဝင္ အစိုးရကဆက္လက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မွသာ Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအတူတကြႏိုင္ရမည္။ ေဒါက္တာဆာဆာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမွျပာၾကားခဲ့သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.