တ႐ုတ္ျပည္က ျမစ္သုံးသြယ္ဆည္ႀကီး အေျခအေန မေကာင္းေတာ့ ဘူး

အခု တ႐ုတ္ျပည္ ယန္ဇီျမစ္ေပၚ က ျမစ္က်ဥ္ းသုံးသြယ္ ဆည္ႀကီး (Three George’s Dam) အေျခ အေန မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ၿပိဳေတာ့ မယ္လို႔ ကမာၻက ခန႔္မွန္းေနၾကၿပီ။

အဲ့မွာ ရာသီဥတု ကလည္း အရမ္း ဆိုးဝါးေန တယ္။ မိုးက လည္း အမုန္းႀကဲေန ဆဲပဲ။ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြ ရွိရင္ ျပန္လာၾကပါ။ သူၿပိဳရင္ တ႐ုတ္ျပည္ လူဦးေရ ၁/၃ ပုံ ငါးစာျဖစ္ၿပီ။

သိေအာင္ေ်ပာ်ပ တာေနာ္ ။ အဲ့ ဆၫ္ႀကီး ေဆာက္ၿပီး ဟႏၡ္က္ ပ္ကၱာ မြ လၫ္ေနတဲ့ ကမာ ၻႀကီးေတာင္ ဝ.၀၆ မိုက္ ခ႐ိုစကၠန႔္ ေႏြးၾသား ခဲ့ တာဗ္။ ေလြ္ာ့မ ၾတက္ၾက ပါနဲ႔။

အခု တ႐ုတ္ျပည္ ယန္ဇီျမစ္ေပၚ က ျမစ္က်ဥ္ းသုံးသြယ္ ဆည္ႀကီး (Three George’s Dam) အေျခ အေန မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ၿပိဳေတာ့ မယ္လို႔ ကမာၻက ခန႔္မွန္းေနၾကၿပီ။

အဲ့မွာ ရာသီဥတု ကလည္း အရမ္း ဆိုးဝါးေန တယ္။ မိုးက လည္း အမုန္းႀကဲေန ဆဲပဲ။ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြ ရွိရင္ ျပန္လာၾကပါ။ သူၿပိဳရင္ တ႐ုတ္ျပည္ လူဦးေရ ၁/၃ ပုံ ငါးစာျဖစ္ၿပီ။

သိေအာင္ေျပာျပ တာေနာ္ ။ အဲ့ ဆည္ႀကီး ေဆာက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ ပ်က္တာ မွ လည္ေနတဲ့ ကမာ ၻႀကီးေတာင္ ဝ.၀၆ မိုက္ ခ႐ိုစကၠန႔္ ေႏွးသြား ခဲ့ တာဗ်။ ေလွ်ာ့မ တြက္ၾက ပါနဲ႔။

Crd. ..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *