မအလ က KIA ကို စစ္ေျပၿငိမ္း ဖို႔ သဝဏ္လႊာပို႔သ တဲ့

ဒါကို သူံးသပ္ၾကည့္ရရင္ ေရွ႕မွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ လုပ္‌ေဆာင္ၿပီး သူတို႔ပဲ ထိုးစစ္ဆင္ျပဳေနသလို ခုလည္း ယခုစာထုတ္ၿပီး ၄ေနရာမွာ စကစကထိုးစစ္ဆင္ေနတာပဲျဖစ္သည္

ဒီေတာ့ ယခုလို လုပ္‌‌ေဆာင္မႈဟာ ေရွ႕မွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သလို KIA ဘက္က လက္မခံတာ သိေပမယ့္ စာထုတ္ေၾကျငာ အသိေပးေနျခင္းဟာ စကစရဲ႕ စစ္ေရးလွည့္ကြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း

ထိုအတြက္

(၁) UN နဲ႔ ကမာၻကို သူတို႔ဘက္က အမွားယြင္းမရွိေၾကာင္း ပုံေဖာ္ျပယုဒ္အတြက္နဲ႔_သာျဖစ္ၿပီး

သူတိူ႔ဘက္မွ ယခုလို စစ္ေျပၿငိမ္းေၾကာင္း စာပို႔ထားေသာ္လည္း KIA ဘက္မွ လက္မခံဘူး သိူ႔ေၾကာင့္ သူတိူ႔မွလည္း ဆက္လ်က္ တိုက္ေနရပါတယ္ဆိူတဲ့ ပုံသ႑န္ကို သြတ္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး အၾကမ္းဖက္အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္နဲ႔ KIA အမွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကံျခင္း

(၂) ယခုခ်ိန္မွာ ကိုဗစ္‌ေရာ စစ္ေရး‌ေရာနဲ႔ပါ အထိနာ က်ရႈံးေန၍ ရလိုရျငား စာထုတ္အသိေပးေပမယ့္ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိေနတဲ့အတြက္ ဒါ့အျပင္ ရန္သူဟာအမွန္တကယ္အင္အားေလ်ာ့နည္းေနေပမယ့္လည္း ထိုအခ်က္ကို ဟန္‌ေဆာင္ဖုံးဖိဖို႔အတြက္

ယခုလိုစာထုတ္ရင္ ျပည္သူမွ သူတို႔အင္အားနည္းေနလို႔ အညံ့ခံၾကမည္ဟု ထင္ေစျခင္းျဖင့္ တဖက္လွည့္နဲ႔ ဟန္ေဆာင္ဆိုက္ဝါးသူံးၿပီး ျပည္သူနဲ႔ K2K ကို စစ္ေရးအရ သူတိူ႔ က်ရႈံးဟန္လွည့္စားၿပီး ယခုလို စာထုတ္ ေနာက္ကြယ္ဓားထိူးအကြက္နဲ႔ စစ္ဆင္မႈျပဳ အလစ္ငိုက္ ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း

(၃) ယခုလို စာထုတ္ အသိေပးျခင္းျဖင့္ KIA မွ လက္မခံလ်င္ သူတိူ႔ဝိနည္းလြတ္ တာဝန္ေက်ၿပီဟုဆိုၿပီး တနည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ ယခုစာကိုထုတ္ၿပီး

ကမာၻကို အသိေပးရာေရာက္သလို မက္ေဆ့ေပးၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယခုလို နည္းဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳျခင္းသာျဖစ္ေလသည္

ဒီေတာ့ စကစဟာ KIA ကိူ စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔ စာပို႔ ထုတ္ျပျခင္းဟာ

– ကမာၻကိူ သူတိူ႔ဘက္မွ အမွားမရွိေၾကာင္း စစ္ ေျပ ၿငိမ္းေၾကာင္း KIA မွ လက္မခံေၾကာင္းျပၿပီး

– ခုလိုစာထုတ္မႈေၾကာင့္ သူတိူ႔ က်ရႈံးေနမႈနဲ႔ အင္အားေလ်ာ့နည္းဟန္ျပ အထင္ေသးေစရန္ လွည့္စားၿပီး

– လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔ အသိေပး အေၾကာင္းျပတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမေျမာက္ေအာင္ ဝိနည္းလြတ္ေရွာင္တဲ့ အကြက္ဆိုတာ သိရင္

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဖာပါးစပ္နဲ႔ေကာင္ေတြရဲ႕ လက္ကြက္ေအာက္မွာ နစ္ျမဳပ္မခံပဲ သူေသကိူယ္ရွင္သာ ဆက္လ်က္ ႏြဲၾကပါစို႔ဟု

ေတာ္လွန္ေရး နိဂူံး အဆုံးမသတ္မျခင္း မအလေတြကို အျမစ္ျပတ္ရွင္း က်ဳငူတ္မက်န္ပိရိျခင္းနဲ႔ ‌ေဆြးေႏြညႇိႏႈိင္းမႈမျပဳပဲ အျမစ္ျပတ္ေရးသာ ဦးတည္ပါဟု !!

မင္းၾကည္ညိဳေန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *