ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ကို မျဖစ္မေန လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ကတိျပဳေၾကာင္း မအလ ေျပာ

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို မျဖစ္မေန လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ကတိျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို အာမခံေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ ေျခာက္လျပည့္ မိန႔္ခြန္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လြတ္လပ္ ၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို ျပန္လည္က်င္းပေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အေရးေပၚကာလသည္ အကန႔္အသတ္ရွိေၾကာင္း၊ အေရးေပၚကာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း တာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေနာက္ထပ္ ေျခာက္လႏွစ္ႀကိမ္ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ သင့္၊ လုပ္ေဆာင္ထိုက္သည္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးစီးပါက ဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ေျခာက္လေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကာလမ်ားကိုတြက္ၾကည့္ရင္ လုပ္ငန္းရပ္အားလုံးဟာ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ အတြင္း ၿပီးစီးရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ ရပ္မွာ ေနာက္ဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္က လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ျပန္လည္က်င္းပၿပီး အႏိုင္ရသည့္ ပါတီကို ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္အား လႊဲအပ္ႏိုင္ေရးဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေပးရပါမယ္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါမယ္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနလုပ္မယ္ဆိုတာ ကတိျပဳပါတယ္” ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ အေလ့အထေကာင္း မ်ား ရရွိလာေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို အာမခံပါတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအားလုံး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ၿပီးစီးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခ်က္အရ တစ္ေန႔ကို လူဦးေရ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ၁၈ လခန႔္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ျမန္ဆန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ စစ္မွန္စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.