ဂိမ္းေဆာ့ေန လို႔ အေရးႀကီးတဲ့ဖုန္း ကို မကိုင္ဘဲ ခ်လိုက္ တာေၾကာင့္ အေဖျဖစ္သူ အဖ.မ္.းခံလိုက္

Game က ဘဝႀကီးလား အေဖသူရဲေကာင္းနဲ႔ game နဲ႔ လဲေသာေကာင္ လ.က္.န.က္လုပ္ေနတဲ့အေဖကို စခေတြ ဖ.မ္.းမယ္ဆိုတဲ့သတင္း

အသိကၾကားလို႔ ဖုန္းဆက္တဲ့အခ်ိန္ သားျဖစ္သူက game ေဆာ့ေနလို႔ ဝင္လာတဲ့ဖုန္းကို ခ်ပစ္တယ္တဲ့ အခုသူရဲေကာင္းႀကီး အဖ.မ္.း.ခံရ

လိုက္ပါၿပီ Edit အသက္ရွင္ေသးလားဆိုတာ တိတိက်က် မသိရေသးပါ။ Game က ဘဝႀကီးလား အေဖသူရဲေကာင္းနဲ႔ game နဲ႔ လဲေသာေကာင္

လက္နက္လုပ္ေနတဲ့ အေဖကို စခေတြ ဖ.မ္.းမယ္ဆိုတဲ့သတင္း အသိကၾကားလို႔ ဖုန္းဆက္တဲ့အခ်ိန္ သားျဖစ္သူက game ေဆာ့ေနလို႔

ဝင္လာတဲ့ ဖုန္းကိုခ်ပစ္တယ္တဲ့ အခုသူရဲေကာင္းႀကီး အဖ.မ္.းခံရလိုက္ပါၿပီ Edit အသက္ရွင္ေသးလားဆိုတာ တိတိက် က် မသိရေသးပါ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *