တပ္မေတာ္ အ႐ိုးကုေဆး႐ုံ ကို လိုအပ္တာေတြလႉဒါန္းလိုက္တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ခန္႔စည္သူ

သ႐ုပ္ေဆာင္ ခန္႕စည္သူကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ဒီေအရးေတာ္ပုံကာလမြာ အႏုပညာ႐ြင္တေဈယာက္အေနနဲ႔ ဘာမြ ဝင္မပါခဲ့တာေၾကာင္႕ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ လေတြတုန္းေကတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခန္႕စည္သူက ေအရးေတာ္ပုံမြာ ကႀဆဳံးသြားခဲ့သူ်မားနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူတို႔ကိုကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လႉဒါန္းျဖဈခဲ့ေ

ၾကာင္းသူရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမၾက္ႏြာေကန ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ဒါေပမဲ့ ပရိသတ္ေတြေကတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ တဈလလုံး ေ်ပာက္ေနခဲ့တဲ့ ခန္႕စည္သူကို မၾေကနပ္ၾကပါဘူးအခုမြ အလႉထလုပ္႐ုံနဲ႔ ခြင္႕လြြတ္ေမပးႏိုင္ဘူးလို႔လဲ အကုန္လုံးက ဝိုင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ခန္႕စည္သူဟာ စဈတပ္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ နီးစပ္သူတေဈယာက္ ျဖဈတာေျ

ကာင့္လဲ အခုလို ေ်ပာဆိုၾကတာ ်ဖစၷိုငၸါတယ္။ေနာကၸိဳင္းမြာေတာ့ ခႏ္႔စၫ္သဴက ပရိသတ္ေၾတေအပၚမြာတင္ေနတဲ့ေအႂၾကးေၾတကို အလႉေၾတလုပ္်ခင္းနဲ႔ ေပးဆပ္ၾသားမယႅိဳ႕ေရးသားထားခဲ့ပါေသးတယ္ ခႏ္႔စၫ္သဴေရးသားထားခဲ့သလိုပဲ.. ၾသဂုတႅ(၁)ရက္ေန႔မြာေဆး႐ုံတက္ေရာက္ေဆးကူသမႈခံယူေနရတဲ့ လူနာေၾတ

အၾတက္ အလႉေလး်ပဳလုပၡဲ့ပါတယ္ ခႏ္႔စၫ္သဴေကတာ့ အၿမဲတမ္းလိုလို အလႉအတႏ္းေၾတကို မ်ပတၱမ္း်ပဳလုပ္ေလ့႐ြိတာ ပရိသတ္ေၾတလၫ္း သိ႐ြိၿပီးသား်ဖစၼြာပါခႏ္႔စၫ္သဴေကတာ့တေပၼတာ္ အ႐ိုးအထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လိုအပ္သၫၼ္ား လႉဒါႏ္းေပးခဲ့တာပဲ်ဖစ္ါတယ္။ ဒါ့အ်ပင္ ေဆး႐ုံအၾတက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆး႐ုံသုံးပ

စၥၫ္းေၾတကိုလၫ္း လႉဒါႏ္းေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ခႏ္႔စၫ္သဴေကတာ့ သူ႔ရဲ႕လူမႈၾကႏ္ရကၥာမ္ကၷြာေကန သူ႔ရဲ႕အလႉေလးကို ပရိတ္သတၠိဳ အသိေပးတငၳား်ခင္းမ႐ြိပါဘူဒါေပမဲ့လၫ္း အလႉလုပၱာကိုေတာ့ ဖုံးၾကယၳားလို႔မရတဲ့အတိုင္းပဲ ဟုတႅိဳ႕မြႏႅိဳ႕ ေပၚလာခဲတာပဲ ်ဖစၸါတယ္ေနာ္

ပရိသတ္ႀကီးလၫ္း ခႏၥၫ္သဴရဲအလႉအၾတက္သာဓုေခၚေပးၾကပါအုံးေနာ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *