အိမ္ေျမာင္တို႔သည္ကား အိမ္တြင္ ရွိေန တတ္ေသာ္ လည္း စုပ္ထိုးသည့္အခါတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ စုပ္ထိုးျခင္း မျပဳလုပ္တတ္ေပ

အိမ္ေျမာင္ စုပ္ထိုးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ၂ ခုရွိေလသည္။ တစ္ခုသည္ကား မိမိအိမ္ႏွင့္ မိမိတို႔မိသားစု အေရး အေၾကာင္းမ်ား အတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊

လာဘ္လာဘ ဝင္လာႏိူင္သည့္ အခါတြင္ေသာ္ လည္း ေကာင္း စုပ္ထိုး၍ နိမိတ္ေပးတတ္ေလ၏။

ေနာက္တစ္ခုသည္ကား ဘုရားရွိခိုး အမွ်ေဝခ်ိန္တြင္ အိမ္ေျမာင္စုပ္ထိုးျခင္း၊ ညအခါ၌ စုပ္ထိုးျခင္းမ်ားရွိတတ္ေလသည္။

သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ားသည္လည္း လူတို႔၏ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝျခင္းကို လိုလားႏွစ္သက္စြာ ခံယူတတ္ေလသည္။

လူတို႔၏ ေမတၱာပို႔ ကုသိုလ္အမွ်ေဝျခင္းကိုရျခင္းေၾကာင့္ သမၼာေဒဝနတ္မ်ားသည္ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါပိုမိုေတာက္ပလာျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။

ထိုေၾကာင့္ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္ အိမ္ေျမာင္စုပ္ထိုးျခင္းသည္ မိမိတို႔အား နတ္မ်ားက ႏွစ္သက္ကာ သာဓုေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထိုအတူ ညအခ်ိန္ စုပ္ထိုးျခင္းသည္လည္း သမၼာေဒဝနတ္မ်ားက ေကာင္းမႈ႕မ်ား မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိေပးျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကို နိမိတ္ျပျခင္းျဖစ္ေလ၏။

ေလးစားစြာျဖင့္ Pan Lay

Add a Comment

Your email address will not be published.