“မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအား ONLINE မွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေန”သက္သက္ခိုင္ ေျပာ

“Online မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔စတင္ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး

မူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ထားခဲ့ရသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈ႐ွိလာေစရန္၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ႐ွိေစရန္၊

အာ႐ုံစိုက္တတ္လာေစရန္၊ ကေလးမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ သင္ယူရမည့္ မူႀကိဳပညာေရးကို Online မွတဆင့္ ရ႐ွိေစရန္၊

ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားသည့္ကာလတြင္ အခ်ိန္အက်ိဳး႐ွိစြာျဖင့္ မူႀကိဳပညာေရးကိုသင္ယူေစျခင္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈ အခြင့္အေရးရ႐ွိလာေစရန္အတြက္

New Normal အေနျဖင့္ စတင္စမ္းသပ္ ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း”

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

Online မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအစီအစဥ္ အား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ Pilot Project မ်ားအား သတ္မွတ္ကာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Online ျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားအား Zoom Application အသုံးျပဳသည့္အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ဦးစြာ သိ႐ွိနိင္ေစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

ကေလးမ်ားထိေရာက္စြာ သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္မွ ကူညီပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ Guide Line လမ္းၫႊန္ / Manual မ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစား၍ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
Categories ၾကားသိရသမြ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *