ေတာ္လွန္ေရးသမားခ်င္း မေလးစား သ လိုလို ဆရာဂိုက္ ဖမ္းသလိုလို လုပ္လာရင္ အသ က္ ခ်င္းလဲဖို႔ အဆင္သင့္ပဲ လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ ထားထက္ထက္

လိုတဲ့ အတြက္ အလႉခံခဲ့တယ္

ပိုတဲ့ အတြက္ အကုန္ေဝမွ်တယ္

႐ွိသမွ် စာရင္းတင္ျပပါတယ္

ဆက္သြယ္သမွ် ကူဖို႔ လုံေလာက္မႈ မ႐ွိလို႔

အလွည့္ေရာက္တဲ့ အထိ သည္းခံေပးဖို႔

ေမတၱာနဲ႔ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္

ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းမွာ လူတခ်ိဳ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမား အခ်င္းခ်င္း အေပၚ

အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ႐ွိေပးဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္

ေတာ္လွန္ေရးလိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ျပည္သူရဲ႕

ေျခသလုံးကိုဖက္ဖို႔ ဝန္မေလးသလို

ေတာ္လွန္ေရးသမားခ်င္း မေလးစားသလိုလို

ဆရာဂိုက္ ဖမ္းသလိုလို လုပ္လာရင္ အသက္ခ်င္းလဲဖို႔

အဆင္သင့္ပဲဆိုတာ သိထားေစခ်င္တယ္ ထားထက္ထက္

လိုတဲ့ အတြက္ အလႉခံခဲ့တယ္

ပိုတဲ့ အတြက္ အကုန္ေဝမွ်တယ္

႐ွိသမွ် စာရင္းတင္ျပပါတယ္

ဆက္သြယ္သမွ် ကူဖို႔ လုံေလာက္မႈ မ႐ွိလို႔

အလွည့္ေရာက္တဲ့ အထိ သည္းခံေပးဖို႔

ေမတၱာနဲ႔ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *