ယခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔တိုက္ဆိုင္ေနတဲ့BabaVangaဆိုတဲ့မ်က္မျမင္အၾကားအျမင္ဆရာမရဲ့ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

က္မ်ား

ပရိတ္သတ္ၾကီးေရ ေဗဒင္တုိ႔ အၾကားအျမင္တုိ႔ဆိုတာ တကယ္မွန္တတ္ပါတယ္ေနာ္။

အခုေျပာျပေပးမွာကေတာ့ မ်က္မျမ

င္အၾကားအျမင္ဆရာမရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာမၾကီးေဟာရင္ မွန္တာက မ်ားပါတယ္။

ဆရာမၾကီးရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ဗီြဒီယိုကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္ေ

နာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *