ေႏြဦးထီကို အားေပးေသာ K-pay account ၄၀ အား စစ္ေကာင္စီက…

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ေရာင္းခ်ေနေသာ ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ၊ေႏြဦးထီကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူအားေပးျခင္းမျပဳရန္ တားဆီးမႈအျဖစ္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက

ကေမ႓ာဇဘဏ္၏ KBZ Pay အေကာင့္ ၄၀ ခန္႔ကို ဆိုင္းငံ့ပိတ္ပင္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု ဘဏ္ဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝိုင္းကတဆင့္သိရသည္။

ေႏြဦးထီ ဝယ္ယူျခင္း၊တစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုယူဆေသာ KBZ pay အေကာင့္‌ ၄၀ ကို

ဆိုင္းငံ့ပိတ္ပင္ၿပီး အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု သတင္းအရင္းအျမစ္ကေျပာသည္။

“အခုထီကိစၥမွာ Bank အေကာင့္‌ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘဲ Kbz pay acc ေတြကို စီစစ္ေနတာလို႔လည္း သိရပါတယ္။ အခုလို

အေကာင့္ ၄၀ ကို ပိတ္သိမ္းခိုင္းတာဟာ မေန႔က ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အေကာင့္ ဘယ္‌ေလာက္ ထပ္တိုးလာမလဲဆိုတာ မသိရေသးဘူး”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေကာင့္မ်ားသည္ level 2 ျဖစ္ျခင္း၊ ေငြလႊဲရသည့္အေၾကာင္းအရာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ Description တြင္

ေႏြဦးထီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ကို အဓိက စစ္ေဆးကာ ပိတ္ခိုင္းထား‌ေၾကာင္း ၎က႐ွင္းျပသည္။

အလားတူၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အျခားေသာဘဏ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားျခင္း ႐ွိမ႐ွိကို မဇၩိမက စုံစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.