အြန္လိုင္းမွေ ဈး မဝယ္ ရန္ ရဲ မိသားစု ဝင္ မ်ား ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ၫႊန္ၾကား သည့္ စာ ေပ.ါ.က္ၾကား

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၉၀) ရပ္ကြက္ အမွတ္(၉၃/က) တြင္ေနထိုင္သည့္ အမွတ္(၈၈)၊ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲမွ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္မိုး၏ ေယာကၡမျဖစ္သူ

အသက္ ၅၄ ႏွစ္ ေဒၚသီတာေမာင္ေမာင္အား ပစၥည္းလာပို႔သူဟန္ေဆာင္ကာ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ သ.တ္ျ.ဖ.တ္သြားမႈ ဩဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထိုသို႔စာထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕မိသားစုဝင္မ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ပစၥည္းမွာယူထားသည္ဟုဆိုကာ အိမ္လိပ္စာေမးၿပီး လာေရာက္ ပ.စ္.ခ.တ္.သ.တ္ျ.ဖ.တ္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အြန္လိုင္းမွ ေဈးဝယ္ျခင္း

မျပဳရန္ ဩဂုတ္၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာေပါက္ၾကားလာခဲ့သည္ “အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မိမိတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ မျဖစ္ပြားေစေရး Online Shop မွ

ပစၥည္းမွာယူျခင္းမရွိဘဲ Delivery သမားမ်ားမွ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္လိုေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္လာပါက မိမိအိမ္လိပ္စာေပးျခင္း ေနအိမ္ေရွ႕ထြက္ယူျခင္း၊

ခ်ိန္းဆိုေသာေနရာသို႔ သြားေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ေစေရး” ဟူသည့္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ထြန္းေအာင္ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *