ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထား ရ တဲ့ ပိုင္တံခြန္ ႏွင့္ ရဲတိုက္တို ႔၏ လက္႐ွိ က်န္းမာေရးအေျခအေန‌ ကိုေျပာျပလာတဲ့ ေ႐ွ႕ေန႔ႀကီးတစ္ဦး

သ႐ုပ္ေဆာ င္ပိုင္တံခြန္နဲ႔ရဲ တိုက္တို႔ ကေတာ္လွန္ေျ႐း ကီးမွာျပ ည္သူေတြနဲ႔အတူ အမွန္တ ရားဘက္ကတ စ္သားတ ည္းမားမားမ တ္မတ္ ရပ္တေည္ ပးခဲ့ပါတယ္။

လမ္းထြက္ကာ လူထုလႈပ္ ႐ွားမႈေတြမွယရဲ ရဲဝံ့ဝံ့အား တက္ေသ ရာပါဝင္ခဲ့တာေ ၾကာင့္ပုဒ္ မ၅၀၅ကျဖင့္ မတ ရားအမႈဖြင့္ထားျ ခင္းခံရၿပီး ညီအစ္ကိုႏွေစ္ ယာက္လုံမတ ရားအဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံလို က္ရပါတယ္၊ယေန႔ ထက္ထိျပ န္လည္လႊေတ္ျ မာက္ လာျခင္းမ႐ွိေ သးပါ ဘူးေနာ္။

မတရားအ ဖမ္းခံလိုက္ရ တာေၾကာင့္မိသားစု မ်ားနဲ႔ပရိ တ္သတ္မ်ား ကစိုးရိမ္ပူပေန္ နၾကပါတ ယ္၊အခုတစ္ခါ မွာဆိုရင္ လဲေ႐ွ႕ေန႔ႀကီး တစ္ဦး ကသ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္တံခြန္ ႏွင့္ရဲတိုက္တို႔ ၏လက္႐ွိက်န္းမာေ ရးအေျခေအ န‌ကိုအခုလိုေျပာျ ကားလာခဲ့ပါတ ယ္ေနာ္။

ပိုင္တံခြန္ တို႔ရဲတိုက္တို႔နဲ ့ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အက်ဥ္းေထာ င္တာဝန္ခံေတြနဲ႔အဆ က္မျပတ္ေျမး မန္းခ်က္အရက် န္းမာေရးေ ကာင္းမြန္တ ယ္လို႔သိထား တယ္။ထိ န္းသိမ္းခံထား ရတဲ့သူေ တြကလည္းသူ တို႔မိသားစုဝင္ေတြ နဲ႔စာအဆ က္အသြယ္ရၿပီးက် န္းက်န္းမာ ႐ွိေနတယ္လို ့ေျပာၾကတယ္။

လတ္တေလာ အေနနဲ႔ကူးစက္ မႈေတြမ႐ွိဘူး လို႔သိရတယ္ဆိုၿပီးေ ရးသားေဖာ္ျ ပထားပါတယ္၊ စာဖတ္ပရိတ္ သတ္ႀကီးမ်ားအတြ က္ျပန္လည္ကူးယူ ၿပီးမွ်ေဝတ င္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတ ယ္ေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *