စစ္အာဏာသိမ္းမႈ႕ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အာဏာ ႐ွင္စနစ္ ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မည္ ဟု KNU က တရားဝင္ေၾကညာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU က အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို လက္တြဲ၍ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ အားလုံးကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

KNU က ၎၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ၃ ရပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ KNU သည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနစ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို လက္တြဲ၍ အာဏာ႐ွင္စနစ္အားလုံးကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ ရယူလိုသည့္ မည္သူကို မဆို တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး ႏွစ္ရည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ မူလဇစ္ျမစ္ကို ေျဖ႐ွင္းရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ ၊ ေနာက္ထပ္ေျဖ႐ွင္းေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ားအား ဆက္လက္ ႐ွာေဖြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ KNU က ေၾကညာထားသည္။

ျပည္သူလူထုမ်ာအးေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္က နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း KNU ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *