တိုက္ခန္း ဝယ္ယူ မည္ ဆို ပါ လွ်င္သတိျပဳရ မည့္ အခ်က္ေလး မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာတိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္

(က) ေျမ႐ွင္ထံမွတိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူျခင္း။

(ခ) ကန္ထ႐ိုက္တာထံမွတိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူျခင္း။

(ဂ) အဆက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ဝယ္ယူျခင္း စသည္ျဖင့္ ဝယ္ယူၾကသည္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။

ထိုသို႔ဝယ္ယူရာတြင္ ေရာင္းသူထံမွ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေသခ်ာခိုင္မာစြာ စိစစ္ေပးသင့္ပါသည္။

၁။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္တိုက္ခန္းသည္ Bcc (အေဆာက္အအုံၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္ / လူေနထိုင္ခြင့္ ) က်ၿပီးေသာတိုက္ခန္းဟုတ္မဟုတ္။

၂။ ေျမ႐ွင္ (သို႔) ကန္ထ႐ိုက္တာ ထံမွဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမ႐ွင္သည္ တိုက္ခန္းကို ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာက္လုပ္ေသာတိုက္ခန္းျဖစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ေျမ႐ွင္ ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ၊ ဂရန္(႐ွိလွ်င္) စသည္တို႔႐ွိ၊မ႐ွိ ။

၃။ ေရမီးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား။

၄။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိုက္သင့္ေသာ လုံ႔လ ၊ ဝိရိယစိုက္ထုတ္၍ ေပါင္းႏွံ၊ ေရာင္းခ်ထား ျခင္း႐ွိမ႐ွိ။

၅။ အဆက္အစပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္လွ်င္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစုံမစုံ။

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမ်ား စားစား စိစစ္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း လက္ဝယ္႐ွိႏိုင္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ကိုေသခ်ာခိုင္မာစြာ စိစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိဝယ္ယူသည့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ပါသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာ ခိုင္မာစြာေရးသားသင့္ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *