၂၇ရက္ေန ႔အတြက္ မိုးႀကီး ေရလွ်ံ ပီး သ တိ ထား ရ မယ့္ ေဒသ မ်ား

27/09/2021ရက္ေန႔တြက္တံတားၿမိဳ႕ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ဒလေက်ာက္တန္း ခရမ္းသုံးခြ ကဝ

ဒါးပိန္ သကၠလ သနပ္ပင္ ပဲခူး အင္းတေကာ္ လွည္းကူး အင္းတိုင္ ေထာက္ၾကံ ေမွာ္ဘီ တိုက္ႀကီး

ဥကၠံ သုံးဆယ္ သာယာဝတီႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ အုတ္ဖို လက္ပံတန္း သာရေဝါ ဟသၤါတ ထိန္ေတာ

မိုးညိဳ ဇလြန္ ဒူးယား ေထာင့္ႀကီး ဓႏုျဖဴ ေညာင္တုန္း ဆားမေလာက္ ထန္းတပင္ လိႈက္သာယာ

ဝါးတစ္ရာ ေလွာ္ကား မဂၤလာဒုံ ရန္ကုန္ သံလွ်င္ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *