ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာတိုင္းရင္းသားျပည္သူ​ေတြပူး​ေပါင္း​ေပးပါဟု ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုတဲ့ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိကအေျခခံရမည့္အ ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ နစက ဥကၠ႒က ဒီေန႔မွာက်င္း ပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ (၂၀၂၁)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္မွန္စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ဒါမွသာ မတူကြဲျပားမႈေတြကို အျပန္အ လွန္အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာၿပီး ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ခိုင္မာစြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ေျပာဆိုသည္။“တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ညီၫြတ္တဲ့ စုေပါင္းအားကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ နစက ဥကၠ႒ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ေတြအား လုံးတန္းတူခံစားႏိုင္မည့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္႐ွင္သန္ထက္ျမတ္ေရးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္လို႔ေျပာ ဆိုသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ-၂၂ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕စကား၊စာ ေပ၊အႏုပညာ၊ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည္၊တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးနဲ႔႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္”ဟု နစက ဥကၠ႒ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္မွာပါတဲ့ “စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ႐ွင္သန္ထက္ျမတ္ေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး” အခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္လို႔ နစက ဥကၠ႒ကေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုတဲ့ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိကအေျခခံရမည့္အ ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ နစက ဥကၠ႒က ဒီေန႔မွာက်င္း ပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ (၂၀၂၁)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္မွန္စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ဒါမွသာ မတူကြဲျပားမႈေတြကို အျပန္အ လွန္အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာၿပီး ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ခိုင္မာစြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔ေျပာဆိုသည္။

“တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ညီၫြတ္တဲ့ စုေပါင္းအားကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ နစက ဥကၠ႒ကေျပာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ေတြအား လုံးတန္းတူခံစားႏိုင္မည့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္႐ွင္သန္ထက္ျမတ္ေရးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္လို႔ေျပာ ဆိုသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ-၂၂ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕စကား၊စာ ေပ၊အႏုပညာ၊ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည္၊တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးနဲ႔႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္”ဟု နစက ဥကၠ႒ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္မွာပါတဲ့ “စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ႐ွင္သန္ထက္ျမတ္ေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး” အခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္လို႔ နစက ဥကၠ႒ကေျပာဆိုသည္။

unicode

ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊အချုပ်အခြာအာဏာတည် တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆိုတဲ့ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးကို ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ရာမှာ အဓိကအခြေခံရမည့်အ ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌက ဒီနေ့မှာကျင်း ပတဲ့ တတိယအကြိမ် သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်ဆီ (၂၀၂၁)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။

နိုင်ငံတော်မှာ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို အပြန်အ လှန်အသိအမှတ်ပြု လေးစားလိုက်နာပြီး ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို ခိုင်မာစွာအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် လို့ပြောဆိုသည်။“တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ညီညွတ်တဲ့ စုပေါင်းအားကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။

နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေအား လုံးတန်းတူခံစားနိုင်မည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြတ်ရေးတို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြော ဆိုသည်။

“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ-၂၂ မှာ နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားများရဲ့စကား၊စာ ပေ၊အနုပညာ၊ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်မည်၊တိုင်းရင်းသားအချင်း ချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ချစ်ကြည်လေးစားရေးနဲ့ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ကို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်”ဟု နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။

နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ လူမှုရေးဦးတည်ချက်မှာပါတဲ့ “စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြတ်ရေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို လေးစားလိုက်နာပြီး အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး” အချက်တွေကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုသည်။

ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊အချုပ်အခြာအာဏာတည် တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆိုတဲ့ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးကို ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ရာမှာ အဓိကအခြေခံရမည့်အ ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌက ဒီနေ့မှာကျင်း ပတဲ့ တတိယအကြိမ် သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်ဆီ (၂၀၂၁)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။

နိုင်ငံတော်မှာ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို အပြန်အ လှန်အသိအမှတ်ပြု လေးစားလိုက်နာပြီး ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို ခိုင်မာစွာအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် လို့ပြောဆိုသည်။

“တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ညီညွတ်တဲ့ စုပေါင်းအားကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေအား လုံးတန်းတူခံစားနိုင်မည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြတ်ရေးတို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြော ဆိုသည်။

“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ-၂၂ မှာ နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားများရဲ့စကား၊စာ ပေ၊အနုပညာ၊ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်မည်၊တိုင်းရင်းသားအချင်း ချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ချစ်ကြည်လေးစားရေးနဲ့ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ကို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်”ဟု နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။

နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ လူမှုရေးဦးတည်ချက်မှာပါတဲ့ “စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြတ်ရေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို လေးစားလိုက်နာပြီး အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး” အချက်တွေကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ နစက ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *