ေရအားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ မွာၾကား

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ျဖစ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ဖို႔ မွာၾကား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ေရ႐ွည္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္၍အထက္ရဲ႐ြာႏွင့္ အလယ္ရဲ႐ြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီးဒုတ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ နစက ဥကၠ႒က မွာၾကားသည္။

ရဲ႐ြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္႐ွိစဥ္ မွာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နစက ဥကၠ႒က LNG ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအသုံးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈသည္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္၍ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ျဖစ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုကာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကိုသာမက ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားမွလည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ဖိတ္ေခၚေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္းေျပာသည္။

“လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေလာကနိဗၺာန္တည္ေဆာက္ရန္” ဟု ယခင္က သတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈ႐ွိ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကိုက္သည့္အေၾကာင္း၊ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အားေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ တြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

နစကဥကၠ႒က ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးသည္ႀကီးမားၿပီး ကုန္က်စရိတ္တန္ဖိုးအား တိက်စြာတြက္ခ်က္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ရ႐ွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မွာတန္ဖိုးျဖတ္၍မရေအာင္ အတိုင္းအတာႀကီးမားေၾကာင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ား အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း၊လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းမ်ားၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရး အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္းစသည္ျဖင့္လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *