အေရးေပၚကာလ ၁ႏွစ္ ကို အခက္ အခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရ တယ္ လို႔ စစ္ေကာင္စီဒုဥကၠ႒ေျပာ

စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ အေရးေပၚကာလ ၁ႏွစ္ကို အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီဒုဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းက ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕သို႔ေရာက္႐ွိစဥ္မွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီဒုဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအားေတြ႕ဆုံစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ CDM လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသလို ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသမႈပင္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕နဲ႔ INGO အခ်ိဳ႕တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါအေပၚ လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးရေတာ့မည္၊ က်႐ႈံးသြားရေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား႐ွိခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာ႐ွိစြာျဖင့္ ေဒသတိုးတက္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း စစ္ေကာင္စီဒုဥကၠ႒က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

TMA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *