ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ကိုယ့္မေထာက္ခံ လို႔ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ ပါတီ ဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးေျပာဆို

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ကိုယ့္မေထာက္ခံလို႔ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ပါတီမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ ခန္႔အပ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ ယုံၾကည္တာက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒ႐ွိတယ္။ ကိုယ့္မ ေထာက္ခံလို႔ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ပါတီမဟုတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္ကိုေမြးထုတ္ၿပီး လူထုကိုေျခာက္ ျခားေအာင္မလုပ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရးလုပ္တာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကမဟုတ္ဘူး” လို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

“အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဖန္တီးသည့္ပါတီျဖစ္သလို အာ ဏာမဲ့ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီဘဝမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႈပ္႐ွားရင္း အာဏာအလြဲသုံးသူ ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကိုေထာက္ျပၿပီး ျငင္းမရေအာင္ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့တဲ့ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း” ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ေလာင္း (၇၀၀) နီးပါး ပါတီဝင္ရန္ အဆိုျပဳလာ ေၾကာင္း၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရာႏႈန္းျပည့္မရေသးေၾကာင္း၊ အေရးေပၚကာလကို သက္ တမ္းတိုးရသည့္အေျခအေနအတြင္း စိတ္ခ်လက္ခ်အားထားယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ လက္တြဲလာသူမ်ားကို လိႈက္ လွဲေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း” ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေထာက္ ခံသူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေနသည္။ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ကိုယ့္မေထာက္ခံလို႔ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ပါတီမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ ခန္႔အပ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ ယုံၾကည္တာက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒ႐ွိတယ္။ ကိုယ့္မ ေထာက္ခံလို႔ သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ပါတီမဟုတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္ကိုေမြးထုတ္ၿပီး လူထုကိုေျခာက္ ျခားေအာင္မလုပ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရးလုပ္တာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကမဟုတ္ဘူး” လို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။“အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဖန္တီးသည့္ပါတီျဖစ္သလို အာ ဏာမဲ့ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီဘဝမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႈပ္႐ွားရင္း အာဏာအလြဲသုံးသူ ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကိုေထာက္ျပၿပီး ျငင္းမရေအာင္ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့တဲ့ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း” ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ေလာင္း (၇၀၀) နီးပါး ပါတီဝင္ရန္ အဆိုျပဳလာ ေၾကာင္း၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရာႏႈန္းျပည့္မရေသးေၾကာင္း၊ အေရးေပၚကာလကို သက္ တမ္းတိုးရသည့္အေျခအေနအတြင္း စိတ္ခ်လက္ခ်အားထားယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ လက္တြဲလာသူမ်ားကို လိႈက္ လွဲေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း” ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။လက္႐ွိအခ်ိန္၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေထာက္ ခံသူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေနသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *