မွတ္ပုံတင္ မပါလွ်င္ ခရီးသြားလို႔ မရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ … မွတ္ပုံတင္ပါမွ ခရီးသြားလို႔ ရေတာ့မည္

ေထာက္ခံစာ႐ြက္ႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ဧၿပီလကေန စၿပီး ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ျပသႏိုင္မွသာ သြားလာခြင့္ ျပဳမည္ဟု စကစ၏ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္…၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံသားကတ္ (မွတ္ပုံတင္) အစား ေထာက္ခံစာမ်ားျပသ၍ ခရီးသြားလာျခင္း၊ အစစ္ေဆးခံျခင္းမ်ား ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စကစ ရဲ႕ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တည္းခိုေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ (မွတ္ပုံတင္) ျပသ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံသားကတ္ (မွတ္ပုံတင္) ကို ျပသ၍ စစ္ေဆးခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားကတ္ အတု ကိုင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကတ္အပို ထား႐ွိ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားဟာလည္း တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးထားပါတယ္အသက္ (၁၆) ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ အက်ံဳးဝင္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ ကတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ပန္းခင္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ႐ုံးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမ ၃ ရက္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ပန္းခင္းစီမံခ်က္မွာ ယခုအခါ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ℂ𝕣𝕖𝕕𝕚𝕥 𝕋𝕠 𝕆𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕝 𝕌𝕡𝕝𝕠𝕒𝕕𝕖𝕣

Add a Comment

Your email address will not be published.