တစ္ႏိုင္ငံလုံးပထမ အမွတ္ အမ်ားဆုံး မႏၲေလးအထက-၁၆ ေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းသူ မအိမ့္မႉးခင္

၂၀၂၂တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပထမအမွတ္အမ်ားဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးရ (အမွတ္ေပါင္း၅၅၈မွတ္) သည့္ မႏၲေလးတိုင္း ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အထက-၁၆ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ မအိမ့္မႉးခင္၂၀၂၂တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပထမအမွတ္အမ်ားဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးရ (အမွတ္ေပါင္း၅၅၈မွတ္) သည့္ မႏၲေလးတိုင္း ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အထက-၁၆ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ မအိမ့္မႉးခင္က ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ တတိယ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆုံး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။မႏၲေလးမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း ၃၃၅၄၈ ဦး ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုၿပီး ၁၆၇၄၇ ဦး ေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ခ်က္ ႐ွိပါတယ္။ Crd- Myanma Platform

၂၀၂၂တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးပထမအမွတ္အမ်ားဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးရ (အမွတ္ေပါင္း၅၅၈မွတ္) သည့္ မႏၲေလးတိုင္း ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အထက-၁၆ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ မအိမ့္မႉးခင္

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *