႐ွဲယူထားၿပီး တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ သင့္ အတြက္ အခက္အခဲဆိုတာ မ႐ွိေတာ့ပါ (သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္)

တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ ထူးျခားပါလိမ္မယ္။အခက္အခဲေတြနဲ႔ အရမ္း ၾကဳံေနရရင္ဒီဂါထာေလး ႐ြတ္ၾကည့္ပါလား…

#သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္

တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ ထူးျခားပါလိမ္မယ္။

ေဝဒါသာကု ၊ ကုသာဒါေဝ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ

သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု

ေဝ = ငါ၏ရန္သူ ဟူသမွ်တို႔သည္ …. ဒါ = ေဝးစြာေသာ အရပ္သို႔ …. သာ = လ်င္စြာ …. ကု = ေျပးကုန္သတည္း။

ကု = ငါ့အား မေကာင္းသျဖင့္ ၾကံကုန္ေသာသူတို႔သည္ …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အၾကံအစည္ ပ်က္ေသာအားျဖင့္ …. ေဝ = ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

ဒါ = ငါ၏ ဒါန ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ …. ယသာ=အျခံအရံ အေက်ာ္အေမာ္တို႔သည္ …. တ = ပြါးမ်ား ေစကုန္သတည္း။

တသာ=ငါျပဳမိေသာ အကုသိုလ္ ၁၀ပါးတို႔သည္ …. ယ = ငါျပဳမိေသာ ကုသိုလ္ ၁၀ပါး၏ တန္ခိုးေတာ္တို႔ေၾကာင့္

ဒါ =ေျပေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

သာ = စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း … သာ = အမ်က္မာန ေဒါသ႐ွိေသာ သူတို႔အားလည္းေကာင္း …. ဓိ = ဆုံးမၾသဝါဒ ေပးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ….ကု = ေအာင္ျမင္ေစသတည္း။

ကု = ထိုထိုေသာ အမ်က္မာန မာန္တက္သူတို႔ႏွင့္ ….ဓိ = ႐ွည္ျမင့္စြာ …. သာ =မေပါင္းေဖာ္ရသည္ …. သာ = ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ကု = ကုသိုလ္စ႐ိုက္ ျပဳက်င့္ေလ့႐ွိေသာ …. တ = သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္ ….ကု = ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ ….ဘု = ေတြ႕ဆုံေပါင္းေဖာ္ျခင္းကိုျပဳရေစသတည္း။

ဘု = အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္ ပြါးမ်ားသူတို႔ႏွင့္ …. ကု = ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ ….တ = အခါ ခပ္သိမ္း ….ကု = ေတြ႕ဆုံေပါင္းေဖာ္ျခင္း မျပဳရသည္ျဖစ္ပါေစသတည္းးး။

Credi:OriginaL Uploader

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *