ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး မွလဲ ျပည္သူႏွင့္ အတူ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး (အဂၤလိပ္: Myanmar Motion Picture Organization) သည္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကကို ကိုယ္စားျပဳသည့္

အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း (non-profit organization) ျဖစ္ၿပီး

၁၉၄၆ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္အစည္းအ႐ုံး အမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဥကၠ႒မ်ား

ဦးၾကည္စိုးထြန္း (၂၀၀၅ -၂၀၀၇)

ဦးျမင့္သိန္းေဖ (၂၀၀၇ – ၂၀၁၂)

ဦးဇင္ဝိုင္း (၂၀၁၂ – ၂၀၁၃) (၂၀၁၇ – ၂၀၁၉)

ဦးလူမင္း (၂၀၁၃ – ၂၀၁၇)

ဦးညီညီထြန္းလြင္ (၂၀၁၉ – ယေန႔ထိ)

ေခတ္အဆက္ဆက္႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးေပၚေပါက္လာပုံ

၁၉၄၆ခုႏွစ္မွစ၍ အမွတ္(၁၆)။

ဝကၤပါလမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ “႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္အစည္းအ႐ုံး”အမည္ျဖင့္စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ “႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ“ အမည္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင ္“ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ”အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၈၉ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ “ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး“အမည္သို႔ေျပာင္းလဲကာ

“႐ုပ္ရွင္သည္ျပည္သူ႔အတြက္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *