ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢရဲ႕ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ယေန႔ ေမေလ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢျဖစ္တဲ့ European Union in Myanmar ဟာ ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုေတာ့ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ဩစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝး၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြဇ္ဇာလန္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ “ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ျပင္ပ၌ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းရာ၌ စာနယ္ဇင္းက႑၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး အႂကြင္းမဲ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးကာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစသင့္ေသာ တရားဝင္ျဖစ္မႈ ရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္ရန္ရွာခံရမည့္အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည့္အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ကင္းစြာျဖင့္ လြတ္လပ္မႈရွိရွိ သတင္းတင္ျပခြင့္ ရွိရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈ၏ ဦးတည္ရာျဖစ္လာလင့္ကစား တိက်ေသခ်ာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီခြင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား၏ အားထုတ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းမွအစျပဳ၍ စာနယ္ဇင္းသမားေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ယခုထက္တိုင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။

.

မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လႊင့္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိတ္ပင္ခံထားရၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္း၍ ႐ုံးခန္းမ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။

မီဒီယာအစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဖိအားေပးခံရလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဓိက ပုံႏွိပ္မီဒီယာမွ် လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျခင္းမရွိဘဲ သတင္းလႊမ္းၿခဳံမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အင္တာနက္မ်ားကို ဆက္လက္ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းရန္ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူသားတို႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကက်က်ပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာက႑ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အားေပးပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ မီဒီယာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးသာမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔အားလုံး၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္” လို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *