ခႏၶာကိုယ္စြန္႔ လႉ အပ္ႏွင္း ရ က်ိဳး မ်ား

ဘုရားအားလႉျခင္း။ ဣမာဟံ ဘဂဝါ အတၱဘာဝံ တုမွာကံပရိစၥဇာမိ= ျမတ္စြာဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္ သည္ ဤခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရား အား အပ္ႏွင္းစြန္႔လႉပါသည္ဘုရား ”

သံသာရ ဝဋၬဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ ကမၼ႒ာနံ ေမ ေဒထ = ဘုရားတပည့္ေတာ္အား သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ ကြၽတ္လြတ္ ပါရျခင္း အက်ိဳးငွာ ကမၼ႒ာန္း တရား ေပးသနား၍ ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူပါဘုရား ”

ဆရာအားလႉျခင္း။ဣမာဟံ ဘေန ၱအတၱဘာဝံ တုမွာကံ ပရိစၥဇာမိ = (ျမတ္စြာဘုရား ေနရာ၌ အရွင္ဘုရား ဆို႐ုံသာ ထူးေပသည္။)သံသာရ ဝဋ္ဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ ကမၼ႒ာနံ ေမ ေဒထ (ေရွ႕ကအတိုင္းသာ)

ယင္းသို႔ စြန္႔လႉ အပ္ႏွင္းသည့္ အတြက္ အဘယ္အက်ိဳး ရွိပါသနည္း? အက်ိဳးမ်ားစြာရွိေပ၏။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဆရာသမားအား ႐ိုေသက်ိဳးႏြံ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

႐ိုေသက်ိဳးႏြံ႕ ေျမဝယ္မက် နာယူသူတို႔ မွာလည္း ေျမႇာက္စား အားေပးျခင္း ခံယူ ရသည္။ ဆရာသမား ေျမႇာက္စား အားေပးျခင္း ခံရသူ မွသာလွ်င္လည္း လိုရာပန္းတိုင္ သို႔ ေရာက္ရ၏။ ခ်မ္းသာရ၏။

ထိုမွ တစ္ပါးလည္း မိမိ၏ ဆႏၵ၊ သဒၶါ၊ ဝီရိယကို ထုတ္ေဖာ္ ျပရာလည္း ေရာက္သည္။ထိုသို႔ ႏႈတ္ႁမြက္ စြန္႔လႉ ကတည္းက မိမိ၏ ႐ုပ္နာမ္ အစဥ္၌ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ ယုံၾကည္မႈ အင္အား(သဒၶါဓာတ္)၊ မရမေန လိုလားေသာ စိတ္ဓာတ္ အင္အား (ဆႏၵဓာတ္)၊ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားႏိုင္ေသာ အင္းအား (အာရ မ ၻ နိကၠမ ပရကၠမဓာတ္ ေခၚ ဝီရိယဓာတ္) မ်ား တရိပ္ရိပ္ ဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။

ထို သဒၶါ၊ ဆႏၵ၊ ဝီရိယဓာတ္တို႔သည္ ပရမတၳသဘာဝ အမွန္တကယ္ ရွိေသာ အင္အားမ်ား၊ သတၱိထူးႀကီးမ်ား ျဖစ္ကုန္၏။ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္မည့္ သူ၌ ထိုအင္အား သုံးခု မရွိ၍ မျဖစ္ေခ်။

မိမိ တစ္ကိုယ္တည္း တရားထိုင္ ေနသည္ဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း မဟုတ္ေခ်။ သုံးေလာက ထြတ္ထား ဘုရားရွင္ ႏွင့္တကြ မိမိ ကမၼ႒ာန္းဆရာ တို႔၏ ဘုန္းတန္ခိုး ေမတၱာ က႐ုဏာ အရွိန္အဝါမ်ား သက္ဝင္ကာ စင္စစ္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆရာသမားမ်ား သည္ သင္ေယာဂီႏွင့္ အတူရွိေတာ္ မူေနၾက၏။

စိတၱေဗဒ အရလည္း ေရွးအခါက စစ္သူႀကီး ဦးစီး တိုက္ေသာ စစ္ပြဲႏွင့္ တိုင္းျပည္သခင္ ရွင္ဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ဦးစီး တိုက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား ေအာင္ပြဲခံ ရပုံခ်င္း မတူၾကေခ်။ စစ္သည္မ်ား ပို၍ စိတ္အား ထက္သန္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဘုရင့္အရွိန္အဝါ ႀကီးမားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

တရားထိုင္ျခင္း ဟူသည္ မာရ္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ ေနရျခင္း ပင္တည္း။

ဤကဲ့သို႔ စြန္႔လႉ အပ္ႏွင္း၍ မထားပါဘဲ ေတာစြန္ စုံျပား ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တရားရႈပြားသည္ ရွိေသာ္ တစုံတစ္ခုေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေႏွာင့္အယွက္ အန ၱရာယ္ အာ႐ုံနိမိတ္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံ ထင္ျမင္လာလွ်င္ ေယာဂီသည္ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္ မခံရပ္ ႏိုင္ေတာ့၍ ႐ြာနီး ခ်ဳပ္စပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ လာရကာ လူတို႔ႏွင့္ ေရာ၍ မလိုလား အပ္ေသာ အက်ိဳးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္း ပ်က္စီးသြား ႏိုင္ေလသည္။

ဘုရားရွင္အား ခႏၶာကိုယ္ စြန္႔လႉ အပ္ႏွင္း ထားေသာ ေယာဂီမွာကား အကယ္၍ တစုံတရာ ေၾကာက္႐ြံ႕ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေႏွာင့္အယွက္ အန ၱရာယ္ အာ႐ုံနိမိတ္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံရ ေသာ္လည္း ေၾကာက္႐ြံ႕ ထိတ္လန္႔ျခင္း မျဖစ္ေတာ့ၿပီ။ မျဖစ္႐ုံသာမက

အသိဉာဏ္ ရွိေသာ အိုေယာဂီ။ သင္သည္ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အသက္ကို ဘုရားရွင္အား ေရွးမဆြ ကပင္ ႏွင္းအပ္ စြန္႔လႉခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါလား” ဟု ဆင္ျခင္ လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ တြင္းျပင္ ႏွစ္ျဖာ လြန္စြာ အန ၱရာယ္ မ်ားလွေသာငါ၏ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို သင့္

လုံၿခဳံရာ၌ သိမ္းဆည္းအပ္ႏွံ ထားခဲ့ရေပၿပီ ဟု ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ၍ပင္ ေနေတာ့သည္။

(ဝိသုဒၶိမဂ္၊ မဟာဋီကာ)ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *