မအလ ေကာင္စီ၏ ေအာင္ဘာေလထီ ထို း သူ မရွိ လို႔ တစ္လ ၁ ႀကိမ္ထီဖြင့္ စနစ္အစား ႏွစ္လ ၁ ႀကိမ္ ထီဆုမဲ ဖြင့္စနစ္ ေျပာင္းလဲ

အ ၾက မ္း ဖ က္ လူ သ တ္ ဖ က္ ဆ စ္ စစ္ေကာင္စီက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေအာင္ဘာေလထီ ထို းသူမရွိ၍ ယခင္ တစ္လလွ်င္ ၁ ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ေနရာမွာ ယခုအခါ ႏွစ္လလွ်င္ ၁ ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ စနစ္သို႔..

ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီဘက္က တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲသည္ ထီလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳသူ လက္ေပြ႕/ တြန္းလွည္း ထီးေရာင္းခ်သူမ်ား..

စီးပြားေအခ က္အခဲ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္မွ စတင္ၿပီး ထီဖြင့္ရက္ကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီဖြင့္လွစ္ရက္ကို ေမလ ၁ ရက္ေန႔အစား ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊..

၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီဖြင့္လွစ္ရက္ကို ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အစား ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း အသီး သီး ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။စစ္ေကာင္စီ၏ ေအာင္ဘာေလထီ..

ထို း မည့္သူမရွိ၍ ယခင္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရာမွ ယခုအခါ အျမင့္ဆုံးဆု သိန္း ၅၀၀၀ သာ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီဘက္က တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *