“နေထူးနိုင် ဆီမှာ မီးလက်ဝါးသိုင်းကိုတတ်မြောက်အောင် သင်ယူရင်းနာမည်ပြောင်တွေရရှိခဲ့တဲ့လွှမ်းပိုင်နဲ့ ရဲရင့်အောင်”

“နေထူးနိုင် ဆီမှာ မီးလက်ဝါးသိုင်းကိုတတ်မြောက်အောင် သင်ယူရင်းနာမည်ပြောင်တွေရရှိခဲ့တဲ့လွှမ်းပိုင်နဲ့ ရဲရင့်အောင်”