“အဆိုတော်ပဲ…သီချင်းပဲဆိုတတ်တာပေါ့” လို့ ပေါ့ပျက်ပျက်တွေးသူတွေ နားမလည်နိုင်ဘူး တာဝန်မဲ့သူတွေကို အံ့သြတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း

“အဆိုတော်ပဲ…သီချင်းပဲဆိုတတ်တာပေါ့” လို့ ပေါ့ပျက်ပျက်တွေးသူတွေ နားမလည်နိုင်ဘူး တာဝန်မဲ့သူတွေကို အံ့သြတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း